صورت فلکی ها

فروردین: حمل – Aries

 

اردیبهشت: ثور – Taurus

 

خرداد: جوزا – Gemini

 

تیر: خرچنگ – Cancer

 

مرداد: اسد – Leo

 

شهریور: سنبله – Virgo

 

مهر: میزان – Libra

 

آبان: عقرب – Scorpius

 

آذر: قوس – Sagittarius

 

دی: جدی – Capricornus

 

بهمن: دلو – Aquarius

 

اسفند: حوت – Pisces